کارآفرینی اجتماعی

سلام! خوش‌آمدید. خوشحالیم که قصد دارید محصولات خودتون رو در سامانه بازار اعضا به فروش برسانید.
در این صفحه قرار است تمام مراحل عرضه محصول در ام بازار از ابتدا تا انتها یعنی دریافت شناسه هسته کارآفرینی اجتماعی، تعریف سات و فروش محصول را گام به گام با هم طی کنیم تا اگر جایی سوالی برای شما پیش آمده باشد، بتوانید راحت‌تر این مسیر را پشت سر بگذارید.

معرفی راهبر هسته
کارآفرینی اجتماعی

معرفی راهبر هسته
کارآفرینی اجتماعی

ثبت اعضای هسته
کارآفرینی اجتماعی
و دریافت شناسه
هسته

ثبت اعضای هسته
کارآفرینی اجتماعی
و دریافت شناسه
هسته

تعریف سات

تعریف سات

مطالعه و پذیرش
قوانین و مقررات

مطالعه و پذیرش
قوانین و مقررات

مراجعه به حسابداری
اعضا و مدیریت حساب

مراجعه به حسابداری
اعضا و مدیریت حساب

ارسال و تحویل
محصولات به خریدار

ارسال و تحویل
محصولات به خریدار

دریافت سفارش فروش

دریافت سفارش فروش

تعریف محصولات

تعریف محصولات

معرفی راهبر
هسته کارآفرینی اجتماعی

معرفی راهبر
هسته کارآفرینی اجتماعی

ثبت اعضای هسته
کارآفرینی اجتماعی و
دریافت شناسه هسته

ثبت اعضای هسته
کارآفرینی اجتماعی و
دریافت شناسه هسته

تعریف سات

تعریف سات

مطالعه و پذیرش
قوانین و مقررات

مطالعه و پذیرش
قوانین و مقررات

مراجعه به حسابداری اعضا
و مدیریت حساب

مراجعه به حسابداری اعضا
و مدیریت حساب

ارسال و تحویل
محصولات به خریدار

ارسال و تحویل
محصولات به خریدار

دریافت سفارش فروش

دریافت سفارش فروش

تعریف محصولات

تعریف محصولات

افزودن لیست پخش جدید